Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-15

vakansiis aRwera

mesaWiroeba mwyemsi

GEO1302674
Дманиси, Дманисский муниципалитет, Нижняя Карталиния, 1700, Грузия
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • pozicia : sxva
  • mobiloba : regionaluri
xelfasi : 600lari

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

mesaWiroeba mwyemsi Tu wvelac iciT 10 Zroxis mowvela TveSi 150 lari

kontaqti

mobiluri: (+995) 596 40 43 43

el-fosta: