Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-07-05

vakansiis aRwera

puris mcxobeli

GEO1269879
mcxeTa-mTianeTi >> fasanauri
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
  • seqtorebi : sazogadoebrivi /adgilobrivi momsaxureoba
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi

vakansiis detalebi

saswrafod!
vakansia fasanaurSi!
mesaWiroeba puris mcxobeli ukve amuSavebul Tixis ToneSi. meTonisTvis adgilze aris sawoli oTaxi, saabazano, cxeli wyali da a.S. Tanxaze SevTanxmdebiT. damatebiTi
informaciisTvis damikavSirdiT: 558 402 150 nika

kontaqti

sxva: 558402150

telefoni: (+995) 0355 77 65 51