Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-08-11

vakansiis aRwera

S.p.s viqtoria seqiuriTi

GEO1309622
S.p.s viqtoria seqiuriTi
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi

vakansiis detalebi

dacvis samsaxur ,viqtoria seqiuriTi"-s dacvaSi samuSaod esaWiroeba 18 dan 35 wlamde asakis mamakacebi da mandilosnebi.dainteresebis SemTxvevaSi darekeT miTiTebul nomerze kviris garda dilis 10 saaTidan saRamos 18 saaTamde.
tel: 591099072

kontaqti

mobiluri: (+995) 591 09 90 72

el-fosta: