Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-03-05

vakansiis aRwera

babus Tonis qsels10 filialSi esaWiroeba gamocdili mcxobelebi.

GEO1471453
babus Tonis qsels10 filialSi esaWiroeba gamocdili mcxobelebi.
demetre Tavdadebulis quCa, foTi, kunZuli, foTi, samegrelo-zemo svaneTi, 4400, saqarTvelo
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 5 wlidan - 10 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 6 000l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

Facebook 👉 babus tone
babus Tonis qsels7 filialSi esaWiroeba gamocdili mcxobelebi.
anazRaureba dReSi 80 dan 220 laramde.anazRaureba damokidebulia mcobelis gamocdilebaze da profesionalizmze
yvela filiali aris foTSi.
yvela filials yavs gamyidveli.
555 950955
555 769977

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 78 17 00