Top
2019-06-14

vakansiis aRwera

Vakansia mimtanis poziciaze

GEO1296060
afrika arici tbilisi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • seqtorebi : sxva seqtorebi
  • pozicia : sxva
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 1lari

vakansiis detalebi

Restoran ilours esachiroeba mimtani gogo bichebi 557450417 kristi

kontaqti

mobiluri: (+995) 558 11 94 93

el-fosta: