Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-07-20

vakansiis aRwera

Yandex Taxi • iandeqs taqsis registracia( neo taqsi)

GEO1363895
Yandex Taxi • iandeqs taqsis registracia( neo taqsi)
Tbilisi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : transporti da lojistika
  • pozicia : mZRoli/damtarebeli
  • avtomanqanis marTvis mowmoba : msubuqi avtomanqana
xelfasi : 3 500l

vakansiis detalebi

“Yandex Taxi • iandeqs taqsi” parntnioni- neo taqsi acxadebs vakansias mZRolis poziciaze sakuTari avtomobiliT
daregistrirdi da gamomuSave 150 lari dResve.

moTxovnebi:
-marTvis mowmoba.
-unda gyavdeT 4 kariani avtomobili, 1994 wlidan.
-Android an Iphone platformis telefoni.

pirobebi Tqven manqanaze:
-anazRaurebas gamomuSavebiT, kviraSi 1000 laramde.
-Tavisufal grafiks ( imuSaveT roca gindaT da ramdenic gindaT ).
-17% sakomisio TbilisSi, 15% sxva qalaqebSi.
-20 litr sawvavs saCuqrad, 250 SekveTaze (megobris mowveva).
-Tanxis gamotanas yoveldRe.
-mxardaWeras 24/7.
-Tanxis gatana 23:00 mde
-yoveldRiur bonusebs.

dainteresebuli pirebi dagvikavSirdiT Semdeg nomerze

597037341
557577539

kontaqti

mobiluri: (+995) 597 03 73 41