Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-11-16

vakansiis aRwera

avejis xelosani

GEO1480477
avejis xelosani
buxaidze qutaisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
  • seqtorebi : aRdgena-restavracia
xelfasi : 3 000l

vakansiis detalebi

avejis sawarmos esaCiroeba standartuli avejis amwyobi xelosani sawarmoSive. anazRaureba 2000dan 4000 laramde. tel 558 70 22 88

kontaqti

el-fosta: