Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-09-18

vakansiis aRwera

avtomrecxavi

GEO1425670
avtomrecxavi
119, Salva nucubiZis quCa, vaJa-fSavelas II kvartali, Tbilisi, saburTalo, 0186, saqarTvelo
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, saswavlo, Sualeduri, Tavisufali grafiki, studenturi samuSao, staJiori
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi, dila, dRisiT, Rame
xelfasi : 70l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

kontaqti

mobiluri: (+995) 551 90 99 89

el-fosta: