Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-05-22

vakansiis aRwera

avtosamrecxao

GEO1439342
avtosamrecxao
soxumis quCa baTumi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

davasaqmeb gamocdil avtomrecxavs, manqanis tarebis gamocdilebiT, anazRaureba 40%, aris Zalian kargi muSavi, misamarTi baTumi soxumis q-19

kontaqti

mobiluri: (+995) 555 23 88 16