Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-08-14

vakansiis aRwera

bar-restornis samzareuloSi gvesaWiroeba WurWlis mrecxavi (diasaxlisi)

GEO1471129
imereTi >> quTaisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba WurWlis mrecxavi (diasaxlisi) detalebisaTvis dagvikavSirdiT 599 02 92 02

kontaqti

mobiluri: (+995) 599 02 92 02