Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-05-30

vakansiis aRwera

dasaqmeba sameri jgufSi - mzumfaravi ( mSkurkavi)

GEO1429048
dasaqmeba sameri jgufSi - mzumfaravi ( mSkurkavi)
Tbilisi >> Temqa
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
xelfasi : 1 500l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

sameri jgufi gaxlavT Sida karis mwarmoebeli kompania, romelic orientirebulia maRali xarisxis produqtis Seqmnaze da momsaxurebaze.
am etapze kompanias grZelvadiani TanamSromlobisTvis acxadebs vakansias ramodenime mimarTulebiT.
ganixileba mxolod Sesabamisi gamocdilebis mqone adamianebi!
asaki 55 wlamde

mzumfaravi "mSkurkavi" - saSualo xelfasi 1500 lari

samuSao pirobebi
sawarmo mdebareobs TbilisSi, Temqaze isakianis #1 nomerSi klnika jerarsis ukan, yofili puris qarxnis teritoriaze, warmoeba aRWurvilia yvela saWiro danadgariT. samuSao grafiki kviraSi 6 dRe 10:00-19:00.

xelfasi ganisazRvreba gamomuSavebiT.
dainteresebulma pirebma darekeT:
+995598902490
+995598902090

kontaqti

mobiluri: (+995) 598 90 20 90

el-fosta: