Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-19

vakansiis aRwera

distributorebi

GEO1292557
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
xelfasi : 800lari

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba sadistribucio kompaniebSi distributorebi B kategoriaze sakuTari ekonomiuri avtomobilebiT, gvaqvs vakansiebi sxvadasxva sadistribucio kompaniebSi ( Sokoladis , Savi puris, sakonditro, SefuTuli Sebolili Tevzi, WurWleuli) da sxva. sasurvlia gamocdileba, Tu ar gaqvT Segaswavlian, mTavaria maRaziebis siebis mopoveba. meti informaciisTvis darekeT 574229368, 591407685

kontaqti

sxva: 591407685