Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
2021-07-29

vakansiis aRwera

distributori/preseileri

GEO1409690
distributori/preseileri
Sulenburgis 6 0167 Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
  • seqtorebi : vaWroba/ gayidvebi
  • pozicia : vaWroba / gayidvebis warmomadgeneli /teqnikiT vaWroba
  • mobiloba : regionaluri
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
  • avtomanqanis marTvis mowmoba : msubuqi avtomanqana, msubuqi avtomanqana+ misabmeli

vakansiis detalebi

Sps “TID FOODS" acxadebs vakansias distributori / priseleris poziciaze TbilisSi.

moTxovnebi:

marTvis mowmoba,
sakmarisia ”B” kategoria;

pirovnuli Tvisebebi:

punqtualuroba,
energiuloba,
organizebuloba,
disciplinirebuloba
pasuxismgeblobis maRali grZnoba;
gunduri
damoukideblad muSaobis unari;
prezentabeluroba da komunikabeluroba;
informaciis efeqturad gadmocemis unari;

ZiriTadi movaleobebi:

potenciur da arsebul maRaziebze produqciis SeTavazeba;
molaparakebis warmoeba da prezentaciebis Catareba;
maRaziebSi produqciis regularuli Setana da daxlebze pozicionirebis kontroli;
minimaluri gegmiuri realizebis uzrunvelyofa.

pirobebi:

anazRaureba realizebuli saqonlis procenti;
bonusi gegmiuri realizaciis Sesabamisad.
550dan 1500 laramde

dainteresebis SemTxvevaSi, gTxovT gamoagzavnoT Tqveni reziume/CV elfostiT Semdeg misamarTze: Cv@tidgroups.com

elfostis saTauris velSi miuTiTeT sasurveli Tanamdebobis dasaxeleba.

an dagvikavSirdiT: +955 599 55 84 17 ; 595 22 06 65

kontaqti

mobiluri: (+995) 574 77 00 71

el-fosta: