Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-03-28

vakansiis aRwera

veZeb mzareuls

GEO1464966
Kvemo Ponichala, Isani-Samgori Raion, Kvemo Ponichala, Tbilisi, Georgia
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 50l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

“svanuri samzareulo” eZebs qarTuli cxeli kerZebis mzareuls. anazRaureba 50lari, + damatebiT gamomuSavebuli Tanxa.

kontaqti

mobiluri: (+995) 598 68 31 31

el-fosta: