Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-09-16

vakansiis aRwera

gvesaWiroeba mimtani

GEO1476555
Tbilisi >> didube
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti

vakansiis detalebi

didubeSi moqmed restoranSi gvesaWiroeba mimtani. tel: 557116326 daTo

kontaqti

mobiluri: (+995) 557 11 63 26