Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-19

vakansiis aRwera

gvesaWiroeba stilistebi

GEO1299207
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
xelfasi : 700lari

vakansiis detalebi

saswrafod ! gvesaWiroeba prestiJul moqmed salonSi stilisTebi da manikur pedikuris specialistebi Silakis da dagrZelebis mcodne kargi anazRaurebiT dasaqmebis msurvelebi dagvikavSirdiT.

kontaqti

sxva: 591407685