Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-09-15

vakansiis aRwera

gvesaWiroeba surogati deda, kvercxujredis donori

GEO1473712
gvesaWiroeba surogati deda, kvercxujredis donori
Lubliana Street, Digomi, Tbilisi, 0159, Georgia
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 29 000$ 76 560l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

samedicino centrSi saswarfod gvesaWiroeba kvercxujredis donorebi 31 wlamde. anazRaureba 2000 $ (eqv.) agvreTve gvesaWiroeba surogati dedebi 39 wlamde. anazRaureba 25000-dan 29000 $ (eqv.). dagvikavSirdiT tel/vaiberi/voTsapi: +995599121269

kontaqti

mobiluri: (+995) 599 12 12 69