Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-02-12

vakansiis aRwera

gvesajiroeba yvavilebis gamyidveli andizaineri

GEO1485200
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • mobiloba : regionaluri
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 1l

vakansiis detalebi

gvesajiroeba yvavilebis gamyidveli andizaineri vakesabutalozeee dagvireket 599 42 72 11 maia

kontaqti

mobiluri: (+995) 557 52 30 28

el-fosta: