Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2024-04-15

vakansiis aRwera

ludis maRaziaSi TanamSromeli

GEO1488022
Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 40l

vakansiis detalebi

ludis maRaziaSi TanamSromeli
ludis Camosxma da gayidva

kontaqti

mobiluri: (+995) 599 80 81 57

telefoni: (+995) 032 252 92 76

el-fosta: