Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2021-01-15

vakansiis aRwera

manikurSa pedikurSa

GEO1049278
.. .. Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : < 1 weli
  • seqtorebi : sxva seqtorebi
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 300lari

vakansiis detalebi

silamazis salonSi qiravdeba manikurSas adgili,saukeTeso pirobebiT

kontaqti

mobiluri: 5 99 11 99 68

telefoni: 598 58 68 09

el-fosta: