Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2024-03-09

vakansiis aRwera

mcxobeli

GEO1462406
mcxobeli
iyalTos Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 100l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

mesaWiroeba yoCaRi qalbatoni 35-48wlis,sasurvelia sacxobis gamocdilebiT. romelsac Sevaswavli(da davasaqmeb) feC-ToneSi kaxuri SoTis cxobas. Zalian martivia. Tone mdebareobs nucubiZis quCaze me-2 re platos asaxvevTan. swavlis procesSi muSaobT damxmaris poziciaze xelfasiT 50l. mcxobelis 100-150l. sacxobSi namuSevari advilad iTvisebs.

kontaqti

mobiluri: (+995) 551 20 18 29