Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2024-04-05

vakansiis aRwera

mlesav-mompirkeTebeli

GEO1395971
saqarTvelo
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : > 10 weli
  • seqtorebi : mSenebloba
  • pozicia : dasaqmebuli
  • mobiloba : regionaluri
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, mokle vadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi

vakansiis detalebi

veZeb samsaxurs.vmuSaob mSeneblobebze.vaSene,vlesav

kontaqti

mobiluri: (+995) 591 33 39 43