Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-09-06

vakansiis aRwera

rusTavSi 24 saaTian markets esaWiroeba dRis da Ramis smenis konsultanti gogoebi.

GEO1338154
rusTavSi 24 saaTian markets esaWiroeba dRis da Ramis smenis konsultanti gogoebi.
qvemo qarTli >> rusTavi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • sasurveli samuSao saaTebi : 3-8, dila, Rame

vakansiis detalebi

q.rusTavSi 24/7 marketSi gvesaWiroeba Sromismoyvare da energiuli dRis da Ramis smenis konsultanti gogonebi.

kontaqti

mobiluri: (+995) 593 59 32 40

el-fosta: