Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-02-23

vakansiis aRwera

teqnikuri specialisti

GEO1462410
qavTaraZis N13 Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • pozicia : teqnikosi
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
  • avtomanqanis marTvis mowmoba : msubuqi avtomanqana
xelfasi : 1 000l

vakansiis detalebi

CvenTan dasaqmebis SemTxvevaSi Tqven SegiZliaT:

* gaxdeT megobruli da ganviTarebaze orientirebul gundis wevri;
* samuSao grafiki: 40 saaTi;
* misamarTi: Tbilisi, qavTaraZis 13.

Cven dagaxvedrebT:

* komfortul samuSao garemos;
* janmrTelobis dazRvevas;

ra iqneba Tqveni movaleobebi:

* aromakos aparatis instalacia/deinstalacia obieqtze;
* aparatis SekeTeba saWiroebis SemTxvevaSi;
* momxmareblebisTvis aparatis Sesaxeb informaciis miwodeba;
* teqnikuri mxardaWeris gaweva.

Tu gaqvs Seni Tavis imedi geliT CvenTan, gamogvigzavne reziume elfostaze: hr@aromaco.ge da saTaurSi miuTiTe vakansiis dasaxeleba.

gasaubreba Catardeba SerCeul kandidatebTan.

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 18 18 35

el-fosta: