Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2024-07-08

vakansiis aRwera

borjomSi cemSi diasaxlisis vakansia

GEO1492428
Tsemi, Borjomi Municipality, Samtskhe-Javakheti, Georgia
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 1 200l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

cemSi sastumroSi damlagebelis pozicia.dilidan oTxamde. 1200 lari + bonusebi.
kveba, bina da kargi xalxi dagxvdebaT

kontaqti

mobiluri: (+995) 591 97 96 89

sxva: 555110950