Top
2019-07-24

vakansiis aRwera

saswrafod veZebT gamocdil stilists,Tavisi saqmis profesionals

GEO1292394
saswrafod veZebT gamocdil stilists,Tavisi saqmis profesionals
Tbilisi
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
  • seqtorebi : sxva seqtorebi

vakansiis detalebi

saswrafod veZebT gamocdil stilists Tavisi saqmis profesionals (universals),moqmed silamazis salonSi, Tavazob karg pirobebs,sasiamovno da myudro garemoSi samuSaod,mdebareobs saburTaloze,gagarinis moedanTan.

kontaqti

mobiluri: (+995) 598 47 00 07

el-fosta: