Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-11-02

vakansiis aRwera

supermarketis Taroebis montaJi

GEO1429590
supermarketis Taroebis montaJi
saqarTvelo
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 5 wlidan - 10 wlamde
  • pozicia : momsaxureba / servisi

vakansiis detalebi

vamontaJeb metalis Taroebs salaro magidebs turniketebs sawyobis stelaJebs maqvs 15 wliani gamocdileba vmuSaobdi sazRvargareT

kontaqti

mobiluri: (+995) 571 14 55 56

el-fosta: