Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-07-01

vakansiis aRwera

surogacia saqarTveloSi da sazRvargareT!

GEO1445282
surogacia saqarTveloSi da sazRvargareT!
saqarTvelo
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : legaluri
  • pozicia : dasaqmebuli
  • kontraqti : mokle vadiani kontraqti
xelfasi : 29 000$ 75 980l

vakansiis detalebi

📢📣saswrafod viwvevT surogatebs 19-39 wlamde. rogorc saqarTvelos aseve sazRvargareT programisTvis! anazRaureba 27 000-29 000$
damikavSirdiT nebismier dros da dagexmarebiT Tqveni finansebis gaumjobesebaSi! var klinikebis agenti da dagexmarebiT mTeli 9Tvis manZilze yvelaferSi.

kontaqti

mobiluri: (+995) 596 07 85 85