Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
2020-02-25

vakansiis aRwera

ukrainul saremonto-samSeneblo kompanias "UBC" esaWiroeba interieris dizaineri

GEO1342275
ukrainul saremonto-samSeneblo kompanias "UBC" esaWiroeba interieris dizaineri
Tbilisi
  • ganaTleba : bakalavriati
  • gamocdileba : damwyebi

vakansiis detalebi

moTxovnebi:
* umaRlesi ganaTleba;
* grafikuli programebis codna: 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop;
* qarTuli, inglisuri da rusuli enebis salaparako doneze codna (moxerxebuli komunikaciisTvis).
samuSao pirobebi:
* moqnili grafiki;
* xelfasi: gasaubrebis Sedegebis mixedviT.
kompania mzad aris miiRos damwyebi kadri!
gamoagzavneT Tqveni reziume da namuSevrebi eleqtronul fostaze:
info@ubc.ge

kontaqti

el-fosta: