Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-07-12

vakansiis aRwera

vakansia

GEO1309531
griboedovis 150 4600 baTumi
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
xelfasi : 1 500lari

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba profesionali mcxobeli kargi anazRaurebiT dagvikavSirdiT 577032784 mindia

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 03 27 84

el-fosta: