Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-07-28

vakansiis aRwera

vakansia maketingis menejeris

GEO1473417
saqarTvelo
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde

vakansiis detalebi

axalgazrduli televizia „tv 100“ acxadebs vakansias marketingis menejeris poziciaze.
televizia orientirebulia xarisxsa da siaxleebze.axal sezonSi Cven mayurebels Janrobrivad mravalferovan kontentsa da udides palitras vTavazobT.
vakansiiT dainteresebulma pirebma darekeT telefonis nomerze:
579242408 571484400
upiratesad CaiTvleba satelevizio sferoSi gamocdileba marketingis mimarTulebiT

kontaqti

mobiluri: (+995) 579 24 24 08

el-fosta: