Top
2019-08-19

vakansiis aRwera

viwvevT moxaliseebs arasamTavrobo organizaciaSi saqvelmoqmedo aqtivobebSi CasarTavad

GEO1233563
viwvevT moxaliseebs arasamTavrobo organizaciaSi saqvelmoqmedo aqtivobebSi CasarTavad
saqarTvelo
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : asociaciebis saqmianoba
  • pozicia : sxva
  • mobiloba : regionaluri
  • kontraqti : Tavisufali grafiki, studenturi samuSao

vakansiis detalebi

"axalgazrdoba momavali TaobisTvis" arasamTavrobo organizacia iwevevs moxaliseebs 16 dan 35 wlamde organizaciiis mier dagegmil kulturul, sportiul, gamwvanebis, da sxva saqvelmoqmedo aqtivobebSi CasarTavad aseve organizacia dagegmavs laSqrobebs, evskursiebs, saqarTvelos maStabiT dainteresebulma moqalaqeebma gamogvigzavneT reziume Cvens el fostaze an mogvwereT Tqvens Sesaxeb el fosta:akhalgazrdobamomavlistvis@gmail.com damatebiTi imformaciisaTvis dagvikavSirdiT sakontaqto tel: 0790390281 yoveldRe SabaT -kviris garda 10 saaTidan 18 saaTamde

kontaqti

el-fosta: