Top
2019-06-18

vakansiis aRwera

viwvevT moxaliseebs arasamTavrobo organizaciaSi saqvelmoqmedo aqtivobebSi CasarTavad

GEO1233563
viwvevT moxaliseebs arasamTavrobo organizaciaSi saqvelmoqmedo aqtivobebSi CasarTavad
nikeas quCa 5 quTaisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : asociaciebis saqmianoba
  • pozicia : sxva
  • mobiloba : regionaluri
  • kontraqti : Tavisufali grafiki, studenturi samuSao
xelfasi : 1lari

vakansiis detalebi

"axalgazrdoba momavali TaobisTvis" arasamTavrobo organizacia iwevevs moxaliseebs 16 dan 35 wlamde organizaciiis mier dagegmil kulturul, sportiul, gamwvanebis, da sxva saqvelmoqmedo aqtivobebSi CasarTavad aseve organizacia dagegmavs laSqrobebs, evskursiebs, saqarTvelos maStabiT dainteresebulma moqalaqeebma gamogvigzavneT reziume Cvens el fostaze an mogvwereT Tqvens Sesaxeb el fosta:akhalgazrdobamomavlistvis@gmail.com damatebiTi imformaciisaTvis dagvikavSirdiT sakontaqto tel: 0790390281 tel: 577007878 yoveldRe SabaT -kviris garda 10 saaTidan 18 saaTamde

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 00 78 78

el-fosta: